Regulamin

REGULAMIN sprzedaży internetowej w sklepie printimi.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym printimi.pl

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia i zobowiązaniem się do jego przestrzegania


I. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe:


 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego w serwisie internetowym pod adresem printimi.pl jest PrintLab Bittner spółka komandytowa z/s w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 8, 33 - 100 Tarnów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, NIP: 9930691397, KRS: 0000998337, REGON 523519941 o kapitale zakładowym: 100 000zł. 

 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

- adres e–mail: kontakt@printimi.pl
- numer telefonu: +48  888 880 884
- formularz kontaktowy: https://printimi.pl/kontakt
- adres do korespondencji: Przemysłowa 8, 33-100 Tarnów

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego w ramach sklepu internetowego. 

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług, zasady rejestracji w serwisie internetowym printimi.pl, zasady korzystania z serwisu internetowego printimi.pl, warunki składania zamówień, warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki realizacji Projektów, składania Zamówień na Produkty i Usługi w Serwisie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. W ramach korzystania ze z serwisu internetowego printimi.pl zabronione jest:
  a) Rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu internetowego spamu;b) Dostarczania i Przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
  c) Prowadzenie na stronach internetowych printimi.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 6. W ramach korzystania z serwisu internetowego printimi.pl nakazuje się:
  a) Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku; 

 7. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

 8. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 9. Zamówienia na produkty oferowane przez PrintLab Bittner spółka komandytowa z/s w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 8, 33 - 100 Tarnów należy składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.printimi.pl.

 10. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie - Kupującym, a sprzedającym.

 11. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu. 

 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania do nich zmian. 

 14. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

 15. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 


II. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca lub Usługodawca – PrintLab Bittner spółka komandytowa z/s w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 8, 33 - 100 Tarnów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, NIP: 9930691397, KRS:0000998337 zgodnie z dokumentem wygenerowanym w systemie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
  Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalności gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego korzysta z ochrony konsumenckiej zgodnie z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 2. Konto – konto Klienta lub Użytkownika oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem założone na platformie internetowej Sklepu internetowego. 

 3. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

 4. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.

 5. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.printimi.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

 6. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, materiały udostępnione na podstronach  Sklepu, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej oraz dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem opracowanym (określonym) w Edytorze przez Klienta lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą. 

 7. Projekt – wykonane za pomocą Edytora opracowanie graficzne przyszłego Produktu udostępnione w Serwisie Internetowym i podlegające dalszemu określeniu przez Użytkownika.

 8. Edytor – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.

 9. Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyszczególniona w treści Regulaminu.

 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 lutego 2021 roku o prawach konsumenta ((Dz.U.2020.287)), dalej jako Ustawa.

 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 toku, dalej jako Kodeks cywilny.

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dalej jako UŚUDE.

 14. Zamówienie – oświadczenie woli złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz czynność Klienta zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 15. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 17. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, lub w imieniu Usługodawcy.

 18. Operator płatności –
  a) imoje   - podmiot świadczący obsługę płatności jest ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005459

 19. Dowód zapłaty – faktura elektroniczna wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

 20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

 21.  Pozytywna weryfikacja zamówienia – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie : 
  a) prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, 
  b) kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i          zaakceptowanego przez Użytkownika, 
  c) zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie lub użycie vouchera zakupowego. 

 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

 23. Dzień roboczy  – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. Wymagania techniczne:

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

  a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  c) wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj:  http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Edytora i Projektów. 
  d) wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.
  e) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.


IV. Rodzaje i zakres Usług:


 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu strony Sklepu www.printimi.pl. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internet, za które nie ponosi odpowiedzialności, w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:

a) Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym, które polega na korzystaniu z Konta przez Użytkownika po spełnieniu łącznie trzech  warunków: 

-   wypełnieniu formularza rejestracji, w którym niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

- kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu, lub skorzystaniu z opcji rejestracji za pomocą konta posiadanego w portalu „Facebook”;

- akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”;

b) Korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia, które polega na podaniu Projektu do Edytora, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami:

- Wyborze koncepcji Produktu, np. przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym znaczeniu;

- Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika;

- Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu;

- Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki powinny spełniać następujące wymagania: 

  • maksymalna waga: 30 MB;
  • maksymalna rozdzielczość: 50 Mpix; 
  • maksymalna wielkość pliku: 10000 px;
  • akceptowane rozszerzenia plików: png lub jpg/jpeg. 

-  Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Edytora, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem Edytora lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. Baza wiedzy). 

-  Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.

c) Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:

- Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Projektu z zaakceptowanych Projektów;

-  Wyborze parametrów Projektu, np. ilość Produktów, dodatki itp., oraz sposobu doręczenia; 

- Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności, a w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP;

- Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). 

d) Korzystanie ze świadczenia Usługi Newsletter, polega na:

- Podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w sekcji „Ustawienia Konta” Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści; 

- Do Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Serwisie Internetowym.

e) Korzystanie z opcji udostępniania Projektów innym Użytkownikom Serwisu Internetowego lub jego rozpowszechniania nieograniczonej liczbie odbiorców, polega na: 

- Użyciu funkcji „udostępnij” lub o podobnym znaczeniu dostępnej w Serwisie Internetowym, dla zrealizowanych Zamówień; 

- W wypadku udostępnienia Projektu innym Użytkownikom Serwisu Internetowego Użytkownik, któremu udostępniono Projekt posiada m.in. możliwości edycji Projektu w Edytorze, wykonania kopii Projektu, jego dalszego udostepnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym pkt. lub złożenia Zamówienia, a warunkiem korzystania z usługi udostepnienia Projektu innym Użytkownikom Serwisu jest posiadanie Konta przez osobę, której udostępniono Projekt (informacja o udostępnieniu Projektu uwidoczniana jest w Koncie); 

- W wypadku rozpowszechnienia Projektu nieograniczonej liczbie odbiorców (dowolnej osobie trzeciej), osoba, której udostępniono Projekt posiada wyłącznie możliwość odczytu Projektu (udostepnienie realizowane jest za pomocą hiperłącza generowanego w Serwisie Internetowym); 


V. Warunki świadczenia Usług:


 1. Świadczenie Usług wskazanych w pkt IV niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne. 

 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta bezpłatną usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania.

 4. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Edytora oraz Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika lub zakończenia korzystania z Edytora.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. 

 2. Umowa o świadczenie Usługi Udostępniania Projektów zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca, nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.

 4. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego. 

 5. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Produktu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie Internetowym. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

VI. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu:


 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sprzedawcy. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj 
  do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, a następnie kliknąć w przycisk „Złóż zamówienia” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

 3. Celem złożenia Zamówienia i zawarcia umowy konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy;
  b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto);
  c) numeru telefonu;
  d) adresu e-mail;
  e) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  f) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie. 

 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

 8. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 

 9. Po złożeniu Zamówienia Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki. 

 10. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.

 11. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. 

 12. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.


VII. Płatności:


 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

 4. Serwis Internetowy wymaga płatności za Zamówienia w formie przedpłaty.

 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Zamówienie zostanie wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy: PLN: 60 1050 1722 1000 0090 8183 5614.
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu imoje Zamówienie zostanie wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;
 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon, który zostaje przesłany do Klienta drogą mailową, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Klient który chce otrzymać fakturę VAT (imienną lub na firmę) zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zaznaczyć pole Faktura „Chcę otrzymać fakturę” oraz wpisać odpowiednie dane. Faktura w wersji elektronicznej, zostaje przesłana do Klienta drogą mailową, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.


VIII. Sposoby dostawy – koszty, formy i terminy: 


 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

 2. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: 

 • Paczką kurierską, 

 • innym dostawcom usług przewozowych działającym na terenie Polski. 

 1. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, czasowy brak realizacji wysyłek). Klient nie poniesie z tego tytułu dodatkowego kosztu ponad wskazany przy zakupie Produktu.

 2. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

 4. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 

 5. W przypadku usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 

 6. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

 7. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia należy liczyć w Dniach Roboczych w następujący sposób: od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta. 

 8. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczne jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.

 9. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.


IX. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług: 


 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@printimi.pl

 2. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 3. W celu usunięcia Konta, Klient może:

 • samodzielnie skasować istniejące Konto w zakładce „Ustawienia Konta” w panelu Konta, po podaniu hasła do Konta kliknąć pole „usuń konto”, po czym otrzyma na swój adres e – mail link potwierdzający usunięcie Konta, a kliknięcie linku jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 1. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy. 

 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 3. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia następuje w chwili zakończenia korzystania z Edytora.

 4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter w tym celu należy w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "Ustawienia konta" a następnie zaznaczyć pole „Chcę otrzymywać newsletter” lub o podobnym znaczeniu. Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link potwierdzający żądanie usunięcia adresu e-mail z usługi Newsletter. Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną. 

 5. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie usługi udostępniania Projektów następuje w chwili zakończenia przez Użytkownika udostępniania Projektów.


X. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów z tytułu niezgodności Produktu z umową:


 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail na kontakt@printimi.pl bądź adres do korespondencji Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

 4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@printimi.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.


XI. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów związanych ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:


 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@printimi.pl

 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób. 

 5. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego operatora płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego operatora płatności.


XII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów: 


 1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt XIII w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.

 2. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w załączniku do niniejszego Regulamin lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

 5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.


XIII. Uszkodzenie Produktu w transporcie:


 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.

 2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.

 3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).

 4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.


XIV. Zasady braku możliwości odstąpienia od umowy:


 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo braku możliwości odstąpienia od umowy z Klientem, zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach zawartych w ustawie o prawach konsumenta, mając w szczególności na uwadze specyfikę świadczenia usług przez Sprzedawcę, które polega w przeważającym zakresie na zindywidualizowanej usłudze na potrzeby danego Klienta. 

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument):

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);


XV. Zasady odstąpienia od umowy


 1. Klient będący osobą fizyczną, jak również przedsiębiorcą będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni.

 2. Klient może odstąpić od umowy ze Sprzedawcą, w przypadku, gdy usługa, nie dotyczy zindywidualizowanych potrzeb danego Klienta, np. standardowe opakowania prezentowe. 

 3. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się: 

  a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu);

  b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 

 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej. 

 5. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy PrintLab Bittner spółka komandytowa z/s w Tarnowie, ul. Przemysłowa 8, 33 - 100 Tarnów bądź adres e – mail kontakt@printimi.pl i w związku z tym Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.

 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

 7. Konsumentowi zwraca się dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki związane z zakupem Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta. 

 9. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu;

  4. odstąpienia od umowy przez Spółkę, w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry;

 10. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Klient może skorzystać z formularza zwrotu towaru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 13. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. 

 14. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 16. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia. 

 17. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.


XVI. Odpowiedzialność:


 1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

 2. W stosunku do Klienta, Usługodawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.


XVII. Dane osobowe i pliki cookies:


 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest PrintLab Bittner spółka komandytowa z/s w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 8, 33 - 100 Tarnów, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@printimi.pl, Numer telefonu: +48 888 880 884 lub pisemnie na adres Administratora.

  2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 

 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

 5. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie m. in. odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp. Szczegółowe dane odnośnie udostępnienia odbiorcom danych wskazano w Polityce Prywatności Sprzedawcy. 

 6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Areal Media - oprogramowania fotograficzne dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez: 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.printimi.pl


XVIII. Prawa autorskie:


 1. Klient powierzając drukarni materiał do druku oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa do dysponowania powierzonym dziełem. Jeśli zostaną złamane prawa osób trzecich, pełną odpowiedzialność ponosi klient zlecający druk, łącznie z odpowiedzialnością prawną i finansową w związku z poniesionymi przed Drukarnię stratami, z tytułu złamania praw autorskich przez klienta.

 2. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.

 3. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.

 4. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.

 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.

 6. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy i chronione są prawem.

 7. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

 8. Klient może wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku lub nagrania, w sposób nie odpłatny, w celach promocyjnych oraz marketingowych zgodnie z art. 81 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

 9. Zgoda na publikację wizerunku następuje na podstawie pisemnego oświadczenia – zgody na publikację wizerunku, który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 


XIX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta: 


 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 


XX. Informacje dodatkowe:


 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

  a) Przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy, 

  b) Przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu, 

  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

 3. Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia: 

  a) Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka;

  b) Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka;

  c) dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji. 

 4. Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia: 

  a) Zamówione i opłacone zostają usunięte po 60 dniach od daty opłacenia koszyka;

  b) Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka;

  c) Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji. 

XXI. Postanowienia końcowe:


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


XXII. Wejście w życie Regulaminu:


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2023 r.
Link do Polityki Prywatności: Polityka prywatności

Link do niniejszego Regulaminu: Regulamin sklepu 


Pobierz PDF Regulamin Sklepu

Pobierz PDF Polityka prywatności

Pobierz PDF Płatności

Pobierz PDF Formularz Odstąpienia od umowy

Pobierz PDF Formularz Reklamacji produktu

Pobierz PDF Formularz zwrotu

 Zamknij

Witaj ponownie!

Dzięki zalogowaniu możesz dodać projekt do koszyka lub zapisać swoją pracę i wrócić do niej później.

Miło nam Cię poznać

Zarejestruj się, by zapisać swoją pracę i sfinalizować zamówienie.

Zamknij

Witaj ponownie!

Dzięki zalogowaniu możesz dodać projekt do koszyka lub zapisać swoją pracę i wrócić do niej później.

Miło nam Cię poznać

Zarejestruj się, by zapisać swoją pracę i sfinalizować zamówienie.

Zamknij

dziękujemy za rejestrację w Printimi.

Na podany email wysłaliśmy Ci wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji.

Zapisz się do naszego Newslettera i skorzystaj z kodu rabatowego umieszczonego w wiadomości. Będziemy Ci wysyłać wartościowe treści i informacje o promocjach. Bez obaw, nie zasypiemy Cię wiadomościami email.

Zamknij

dziękujemy za rejestrację w Printimi.

Na podany email wysłaliśmy Ci wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji.

Wypatruj w skrzynce naszego maila, w którym znajdziesz kod rabatowy na pierwsze zakupy. Pamiętaj, kod jest ważny przez 14 dni.

Wybierz produkt

Zamknij

dekoracja

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!

Sprawdź swoją skrzynkę mailową.

Otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do naszego newslettera.

Jeśli nie znajdziesz naszego maila w swojej skrzynce, sprawdź folder spam.

Zamknij